Back

ⓘ Y Noson Serennog. Darlun olew ar gynfas gan yr ôl-argraffiadydd or Iseldiroedd Vincent van Gogh ydy Y Noson Serennog. Peintiwyd ef ym mis Mehefin 1889 ac maen d ..
Y Noson Serennog
                                     

ⓘ Y Noson Serennog

Darlun olew ar gynfas gan yr ôl-argraffiadydd or Iseldiroedd Vincent van Gogh ydy Y Noson Serennog. Peintiwyd ef ym mis Mehefin 1889 ac maen darlunior olygfa o ffenestr ddwyreinol ei ystafell mewn gwallgofdy yn Saint-Rémy-de-Provence, cyn toriad y wawr, gyda phentref wedii ychwanegu yn y pellter. Mae e wedi bod yng nghasgliad Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Efrog Newydd ers 1941. Ystyrir y darlun fel un o beintiadau gorau van Gogh, ac yn un or peintiadau mwyaf adnabyddus yn hanes diwylliant y Gorllewin.

                                     

1. Y Gwallgofdy

Yn dilyn ei waeledd emosiynol ar 23 Rhagfyr 1888, a arweinodd iddo dorri ei glust chwith i ffwrdd, aethpwyd a van Goch oi wirfodd i wallgofdy Saint-Paul-de-Mausole ar 8 Mai 1889. Roedd y gwallgofdy mewn hen fynachlog. Gwallgofdy ir cyfoethog ydoedd, ac roedd yn hanner gwag pan gyrhaeddodd van Gogh. Golygai hyn ei fod en gallu cael ystafell wely ar yr ail lawr, a hefyd ystafell ar y llawr gwaelod iw defnyddio fel stiwdio paentio.

Yn ystod blwyddyn ei arhosiad bun beintiwr toraethog iawn, gan barhau. Yn ystod y cyfnod hwn, cynhyrchodd rai o beintiadau mwyaf adnabyddus ei yrfa, gan gynnwys y Gellesg o fis Mai 1889, sydd nawr yn Amgueddfa J. Paul Getty, ar hunan-bortread o fis Medi 1889 ym Musée dOrsay. Peintiwyd Y Noson Serennog yng nghanol mis Mehefin, yr un adeg ag ysgrifennodd at ei frawd Theo i ddweud iddo gwbwlhau astudiaeth newydd o wybren serennog.

                                     

2. Y peintiad

Er y peintiwyd Y Noson Serennog yn ystod y dydd yn stiwdio llawr gwaelod Van Gogh, byddain anghywir honni y peintiwyd ef or cof. Ysgrifennodd Van Gogh at ei frawd Theo tua 23 Mai 1889, ynglych yr olygfa honno, "Trwyr ffenestr â bariau haearn, gallaf weld maes amgaeedig yn llawn gwenith … ac uwchben, gydar bore, gwyliaf yr haul yn codi yn ei holl ogoniant."

Darluniodd Van Gogh yr olygfa ar adegau gwahanol y dydd a hefyd mewn ardymhyrau gwahanol, gan gynnwys y wawr, codiad y lleuad, dyddiau heulog, dyddiau cymylog, dyddiau gwyntog ac un dydd glawiog. Tra na chaniateid iddo baentio yn ei ystafell wely, roedd e yn gallu gwneud brasluniau gydag inc neu lo coed. Yr elfen syn cysylltur holl beintiadau hyn ydyr llinell groesgongl a ddaw or de, syn darlunio bryniau tonnog isel mynyddoedd yr Alpilles. Mewn 15 or 21 o fersiynau, gellir gweld cypreswydd tu hwnt ir wal pell syn amgaur maes gwenith. Defnyddiodd delescôp i weld yr olygfa mewn 6 or beintiadau hyn.

                                     

3. Dehongliadau

Er gwaethaf y nifer fawr o lythyrau a ysgrifennodd Van Gogh, ni ddywedodd lawer am Y Noson Serennog. Ar ôl cyhoeddi ei fod wedi paentio wybren serennog ym mis Mehefin, sôniodd am ei beintiad nesaf wrth ei frawd Theo naill ai ar, neu tua 20 Medi 1889, pan gynwyswyd e mewn rhestr o beintiadau yr oedd en mynd iw danfon at ei frawd ym Mharis, gan gyfeirio ati fel "astudiaeth nos." Am y rhestr hon o beintiadau, ysgrifennodd, "Ar y cyfan yr unig bethau ynddi a ystyriaf i fod yn dda ydy y Maes Gwenith, y Mynydd, y Berllan, y Coed Olewydd gydar Bryniau Gleision, y Portread ar Mynediad ir Chwarel. Dydyr gweddill ddim yn dweud unrhyw beth wrtha i"; roedd "y gweddill" yn cynnwys Y Noson Serennog. Pan benderfynodd beidio â danfon tri pheintiad er mwyn arbed costiau cludiant, Y Noson Serennog oedd un ohonynt. Or diwedd, mewn llythyr at y paentiwr Émile Bernard o fis Tachwedd 1889, galwodd er peintiad yn "fethiant".

Dadleuodd Van Gogh gyda Bernard ac, yn enwedig, Paul Gauguin yngylch a ddylid beintio golygfeydd naturiol, fel yr oedd yn well gyda Van Gogh, neu beintio yr hyn a elwir yn "haniaethau": peintiadau a geir yn yr ymennydd, neu de tête. Yn y llythyr at Bernard, edrychodd Van Gogh yn ôl ar y pryd pan oedd Gauguin yn byw gydag ef am naw wythnos yn ystod hydref a gaeaf y flwyddyn 1888: "Pan roedd Gauguin yn Arles, unwaith neu ddwy mi ganiatais i fy hun gamarweinio i beintio haniaethau, fel yr wyddost ti … ond ehudrwydd oedd hynny, fannwyl ffrind, ac yn fuan fe ddeuir yn erbyn wal … Fodd bynnag, unwaith eto, caniatais i fy hun wneud sêr syn rhy fawr, ayyb, methiant arall, ac rwyf wedi cael digon o hynny." Yma, mae Van Gogh yn cyfeirio at y gwibyrnau mynegiannol syn gorthrymu rhan uwch ganolog Y Noson Serennog.

Yn fuan ar ôl iddo gyrraedd yn Arles ym mis Chwefror 1888, ysgrifennodd Van Gogh at Theo, "Rwy … angen noson serennog gyda cypreswydd neu – efallai maes o wenith aeddfed; mae na nosweithiau prydferth iawn yma." Yn ystod yr un wythnos, ysgrifennodd at Bernard, "Noson serennog ydy rhywbeth y byddwn in hoffi ceisio ei gwneud, rhyw ddydd rwyn mynd i geisio peintio dôl werdd ysgeiniedig â dannedd y llew." Cymharodd er sêr â dotiau ar fap, ac meddyliodd fod, megis defnyddiwn ni drênau i deithio ar y ddaear, "maen rhaid inni ddefnyddio marwolaeth er mwyn cyrraedd seren". Er yr oedd Van Gogh wedii ddidwyllo gan grefydd, maen debyg na chollodd ei gred mewn bywyd tragwyddol. Lleisiodd yr amwysedd hon mewn llythyr at Theo, wedi paentio Noson Serennog Dros y Rhôn, gan addef "angen anferth am, a ddylwn ynganur gair – am grefydd – felly mi af tu faes gydar nôs i baentior sêr".

Ysgrifennodd am fodoli mewn dimensiwn arall ar ôl marwolaeth a chysylltodd y dimensiwn hwn gydar wybren nôs. "Byddai mor syml, ac byddain egluro cymaint or pethau ofnadwy mewn bywyd, sydd yn awr yn ein swyno an clwyfo cymaint, mae gan fywyd hemisffer arall, yn anweledig, wir, lle yr awn ni pan fyddwn yn marw." "Gobaith sydd yn y sêr," ysgrifennodd, ond roedd en glou i fynegi bod "y ddaear yn blaned hefyd, ac o ganlyniad i hynny, yn seren, neun belen nefolaidd." Dywedodd yn blwmp ac yn blaen nad oedd Y Noson Serennog yn "ddychweliad im syniadau crefyddol na rhamantus".

Pan mae Van Gogh yn galw Y Noson Serennog yn fethiant am fod yn "haniaeth", mae en rhoir bai ar y ffaith ei fod e wedi paentior sêr yn rhy fawr.                                     

4. Tarddiad

Ar ôl peidio ag ei ddanfon i Baris, danfonodd Van Gogh Y Noson Serennog at ei frawd ar 28 Medi 1889, gyda naw neu ddeg o beintiadau eraill. Bu farw Theo yn llai na chwe mis ar ôl i Vincent, ar 25 Ionawr 1891. Daeth gwidw Theo, Jo, yn ofalwr am gymyniad Van Gogh. Gwerthodd hir peintiad ir bardd Julien Leclercq ym Mharis ym 1900, a werthodd e i Émile Schuffenecker, hen gyfaill Gauguin, ym 1901. Prynodd Jo y peintiad yn ôl oddi wrth Schuffenecker cyn ei werthu i Aleri Oldenzeel yn Rotterdam ym 1906. Rhwng 1906 a 1938, Georgette P. van Stolk o Rotterdam oedd perchennog y peintiad, tan iddo ei werthu i Paul Rosenburg o Baris ac Efrog Newydd. Trwy Rosenberg a gafodd y peintiad ei feddiannu gan Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Efrog Newydd ym 1941.

                                     
  • Night Yorck jpg Caffi Teras yn y Nos Bywyd Llonydd gydag Absinthe Y Noson Serennog Tŷ Gwyn yn y Nos Nos Serennog dros y Rhone Olewydd Mae gan Gomin Wikimedia
  • strydoedd duon y wawr yn chwilio am ffics blin hipsters pen - angylaidd ar dân am y cysylltiad nefol hynafol i r dynamo serennog ym mheirianwaith y nos...