Back

ⓘ Amgylchedd - Amgylchedd, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Deddf yr Amgylchedd, Cymru, 2016, Cadwraeth ..
                                               

Amgylchedd

Maer term amgylchedd yn cyfeirio at y pethau byw a difywyd i gyd syn bodoli yn naturiol ar y ddaear neu ar ran ohoni. Maer term yn cynnwys dwy gydran allweddol: Adnoddau naturiol cyffredinol a ffenomenau corfforol sydd heb ffiniau clir, megis awyr, dŵr a hinsawdd, yn ogystal ag ynni, ymbelydredd, gwefr trydanol a magnetedd, nad ydynt yn tarddu o weithgaredd dynol. Unedau cyflawn tirweddol syn gweithio fel systemau naturiol heb ymyriad sylweddol gan fodau dynol, gan gynnwys planhigion, anifeiliaid, creigiau ac ati, yn ogystal âr ffenomenau naturiol syn digwydd y tu mewn iw ffiniau. Gellir c ...

                                               

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad yw Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, syn gorff gweithredol heb fod yn rhan or llywodraeth. Maen rhan o Asiantaeth yr Amgylchedd ac yn gwasanaethu ardal syn cyfateb yn fras i Gymru, ond ar sail dalgylchoedd afonydd yn hytrach na ardaloedd llywodraethol. Ir dwyrain, caiff ffin Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ei ddiffinio gan dalgylchoedd llednentydd Afon Ddyfrdwy, Afon Rheidol, Afon Dyfi, Afon Tywi ac Afon Gwy. Cyfarwyddwr rhanbarthol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw Chris Mills. Lleolir eu pencadlys yng Nghaerdydd ac mae swyddfeydd ardal a rhanbarthol ...

                                               

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am ddiogelur amgylchedd, cynhyrchiad a safonau bwyd, amaeth, pysgota, a chymunedau gwledig yn y Deyrnas Unedig yw Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Yr Ysgrifennydd Gwladol cyfredol yw Caroline Spelman. Fe amlinellir cydweithrediad rhwng yr Adran a Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn concordatiau, gan fod cyfrifoldebau datganoledig gan y ddwy wlad.

                                               

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf yr Amgylchedd 2016 a ddaeth i rym ar 21 MAwrth 2016. Rhoddodd y Ddeddf hon nifer o ddeddfau cynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru yn eu lle, fel eu bod yn fwy adnewyddadwy, yn cysylltu gydai gilydd yn fwy effeithiol ac fel bod y corff syn eu gweithredu, sef Cyfoeth Naturiol Cymru yn medru bod yn fwy pro-actif yn hytrach nag yn ymateb wedir digwyddiad.

                                               

Cadwraeth

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig SDGA neu SoDdGA Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol AOHNE Parciau Cenedlaethol Ardaloedd Cadwraeth Arbennig AGA Safleoedd Daearegol Rhanbarthol Pwysig SDRhP Ardaloedd Gwarchod Arbennig

                                               

Cylchred carbon

Cylchred biogemegol ywr cylchred carbon, sef y ffordd mae atomau carbon yn cael eu hailgylchu yn yr amgylchedd, ar y ddaear. Mae carbon ym mhob ran or amgylchedd: Fel carbon deuocsid yn yr aer, fel protestiad, carbohydradau neu proteinau mewn planhigion ac anifeiliaid ac fel tanwyddau ffosil mewn gwaddodion, e.e. glo, olew neu nwy. Mae carbon yn cael ei ailgylchu o ganlyniad i brosesau cemegol, ffisegol, daearegol a biolegol, e.e. ffotosynthesis, resbiradaeth

                                     

ⓘ Amgylchedd

 • Mae r term amgylchedd yn cyfeirio at y pethau byw a difywyd i gyd sy n bodoli yn naturiol ar y ddaear neu ar ran ohoni e.e. yr amgylchedd naturiol mewn
 • Amgylchedd Cymru Saesneg: Environment Agency Wales sy n gorff gweithredol heb fod yn rhan o r llywodraeth. Mae n rhan o Asiantaeth yr Amgylchedd ac
 • am ddiogelu r amgylchedd cynhyrchiad a safonau bwyd, amaeth, pysgota, a chymunedau gwledig yn y Deyrnas Unedig yw Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion
 • Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf yr Amgylchedd Cymru 2016 a ddaeth i rym ar 21 MAwrth 2016. Rhoddodd y Ddeddf hon nifer o ddeddfau cynllunio
 • Pwrpas cadwraeth yw cadw iechyd yr amgylchedd a u forestydd, pysgodfeydd, cynefynoedd, biosfferau a bioamrwyiaeth. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ffurfiwyd yn
 • Mae r hawl i amgylchedd iach neu r hawl i amgylchedd cynaliadwy ac iach yn hawl ddynol a hyrwyddir gan sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau amgylcheddol
 • eu hailgylchu yn yr amgylchedd biosffer, geosffer, hydrosffer ac atmosffer ar y ddaear. Mae carbon ym mhob ran o r amgylchedd Fel carbon deuocsid
 • Arllwysiad olew yw r term a ddefnyddir am olew yn cael ei golli i r amgylchedd oherwydd damwain neu gamgymeriad. Fel rheol, defnyddir y term am olew yn
 • Saesneg Hinsawdd Cymru, Y Swyddfa Dywydd Eginyn erthygl sydd uchod am yr amgylchedd Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato Eginyn erthygl sydd uchod
 • fod hyd at dau bâr o adenydd ganddynt hefyd. Mae pryfed yn byw ymhob amgylchedd ar y ddaear, er mai dim ond ychydig o rywogaethau ohonynt sy n byw yn
 • Comisiwn Coedwigaeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru, un corff yn rheoli amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru, ar 1 Ebrill