Back

ⓘ Systemau - Meddalwedd, System ryngwladol, System etholiadol y cyntaf ir felin, Damcaniaeth anhrefn, System cyfesurynnau daearyddol, Technoleg, Corff dynol ..
                                               

Meddalwedd

Mae meddalwedd yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio casgliad o raglenni cyfrifiadurol, gweithdrefnau a dogfenni syn perfformio tasgiau ar sytem cyfrifiadur. Maer term yn cynnwys meddalwedd cymhwysiad megis prosesydd geiriau syn perfformio tasgiau cynhyrchiol ar gyfer defnyddwyr, meddalwedd system megis systemau gweithredu, syn rhyngwynebu gyda chaledwedd i ddarparur gwasanaethau angenrheidiol ar gyer meddalwedd cymhwysiad, a chanolwedd syn rheoli a chyd-lynnur systemau darparu.

                                               

System ryngwladol

Efallai eich bod yn chwilio am y System Ryngwladol o Unedau. Yng nghysylltiadau rhyngwladol, defnyddir system ryngwladol yn nau gyd-destun: fel disgrifiad cyffredin, neu fel lefel dadansoddi. Fel disgrifiad, mae system ryngwladol yn gyfystyr âr system wladwriaethau, ond rhoddir pwyslais ar ddeall cysylltiadau rhyngwladol yn nhermau dadansoddi systemau. Ystyrid grwpiau mewnwladol yn is-systemau, a chaiff polisi tramor ei ffurfio yn erbyn amgylchedd allanol y system ryngwladol. Mae gan lunio a gweithredu polisi tramor effaith ddylanwadol dros ben ar y system, ac felly dywed rhai bod is-syste ...

                                               

System etholiadol y cyntaf ir felin

System etholiadol a ddefnyddir ar gyfer Tair Cyffredin yn y Deyrnas Unedig a Chanada; yn yr Unol Daleithiau ac mewn rhai gwledydd erall yw system etholiadol y cyntaf ir felin. Yn ôl y system, mae un aelod seneddol yn cael ei ethol ar gyfer pob etholaeth. Mae pleidleiswyr yn pleidleisio dros un ymgeisydd yn unig. Etholir yr ymgeisydd âr nifer fwyaf o bleidleisiau heb ystyried a ydy ef neu hi wedi derbyn mwyafrif absoliwt or cyfanswm o bleidleisiau. Maer system felly yn cyferbynnu â systemau etholiadol eraill, megis y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, lle mae ymgeiswyr yn gorfod ennill mwyafri ...

                                               

Damcaniaeth anhrefn

Mae damcaniaeth anhrefn yn gangen o fathemateg syn canolbwyntio ar ymddygiad systemau dynamegol syn hynod o sensitif i amodau cychwynnol. Mae anhrefn yn ddamcaniaeth rhyngddisgyblaethol syn datgan bod patrymau sylfaenol iw canfod o fewn anhrefn a hap systemau ymddangosiadol gymhleth. Maer "effaith pili-pala" yn disgrifio sut y gall newid bach mewn un cyflwr system afliniol arwain at wahaniaethau enfawr yn ddiweddarach, e.e. gall glöyn byw syn tynnu ei adenydd yn Tsieina achosi corwynt yn Llanbidynodyn. Mae gwahaniaethau bach, felly, megis y cangymeriadau wrth dalgrynu rhifau wrth wneud cyf ...

                                               

System cyfesurynnau daearyddol

Dull i fynegi lleoliad mannau ar y ddaear ydy system cyfesurynnau map. Yn aml, defnyddir rhifau neu rhifau a llythrennau i fynegi lleoliad. Ymysg systemau cyffredin mae hydred lledred, a systemau Cartesaidd megis UTM. Her ychwanegol yw mynegi uchder pwynt er enghraifft, ar wyneb y ddaear er mai nid sffêr berffaith mor ddaear. Defnyddir dau ddull gyffredin, sef amcangyfrif o ffurf geomeregol y ddaear, neu mesur o rhyw farc safonol megis amcangyfrif o lefel y môr. Ceir mwy o fanylion technegol, gan gynnwys fformwlau mathemategol, am destun yr erthygl yma yn yr papur A guide to coordinate sys ...

                                               

Technoleg

Cysyniad eang syn ymwneud â defnydd a gwybodaeth rhywogaeth ynglŷn ag offer a chrefftau, a sut maen effeithio ar allu rhywogaeth i reoli ac addasu iw hamgylchedd, yw technoleg. Yn y gymdeithas ddynol, maen ganlyniad o wyddoniaeth a pheirianneg. Dawr term or gair Groeg τέχνη ar olddodiad Cymraeg "-eg". Gall technoleg gyfeirio at ddefnyddiau materol sydd o ddefnydd i ddynoliaeth, megis peiriannau, caledwedd neu daclau, ond gall y cysyniad cynnwys themâu ehangach hefyd, yn cynnwys systemau, cyfundrefnau, a thechnegau.

                                               

Addysg israddedig

Cam yn y byd addysg cyn i fyfyriwr ennill gradd academaidd yw addysg israddedig. Mewn nifer o systemau addysg, addysg israddedig yw addysg uwch hyd at lefel y radd baglor, ond mewn eraill addysg israddedig yw addysg uwch hyd at lefel y radd meistr.

                                               

Corff dynol

Maer corff dynol yn cynnwys y rhannau corfforol ac ymenyddol o fodau dynol, h.y. dyn. Yn syml, gellir dweud ei fod yn cynnwys: pen, torso, dwy fraich a dwy goes. Mewn anatomeg ddynol, fodd bynnag, maer corff yn cael ei enwi i lawer mwy o gategoriau gan gynnwys yr organau dynol. Pan for person yn oedolyn mae ynddo oddeutu 10 triliwn o gelloedd. Mae grwpiau o gelloedd yn cydweithio i ffurfio meinweoedd ar rheinyn uno a chydweithio i greu organau. Yn eu tro, mae hwythaun cydweithio i greu system o organau ar cwbwl yn gweithio er lles a pharhad yr unigolyn.

                                               

Athroniaeth wleidyddol

Athroniaeth syn ymwneud â chysyniadau a dadleuon gwleidyddol yw athroniaeth wleidyddol. Maen astudio a thrafod pynciau megis rhyddid, cyfiawnder, hawliau a dyletswyddau, rhwymedigaethau, y gyfraith, eiddo, grym, awdurdod, systemau gwleidyddol, a natur llywodraeth, yn enwedig ei phwrpas, ei swyddogaethau ai chyfreithlondeb.

                                               

System gyfesurynnau

System syn defnyddio un neu fwy o rifau i ddynodi lleoliad pwynt neu elfen geometreg arall yw system gyfesurynnau. Caiff ei defnyddio o fewn mathemateg a daearyddiaeth. Mae sawl math o systemau gyfesurynnol yn bodoli. Yn ymarferol, mae dewis un system dros system gyfatebol arall yn dibynnu ar ba ddefnydd a wneir ohono. Maer erthygl hon yn ymdrin âr systemau mwyaf cyffredin ac ymarferol.

                                               

Gweithrediaeth

O dan yr athrawiaeth gwahanu pwerau, gweithrediaeth ywr gangen or llywodraeth syn gyfrifol am weithredu neu orfodi deddfau, a gweithio ym materion y wladwriaeth o ddydd i ddydd. Y prif ffigur yn y gangen weithredol yw pennaeth y llywodraeth. Maen un o dri piler draddodiadol grym yn y wladwriaeth gyfoes ddemocrataidd ynghŷd âr deddfwrfa ar farnwriaeth.

                                               

Ysgol uwchradd

Sefydliad addysg y mae plant yn ei fynychu yn ystod cyfnod olaf eu haddysg cyn gadael addysg ffurfiol neu cyn addysg uwch yw ysgol uwchradd. Maen dilyn yr addysg a geir mewn ysgol gynradd. Mae systemau ysgolion uwchradd yn amrywion sylweddol rhwng un wlad ar llall, ond yn gyffredinol mae ar gyfer disgyblion rhwng 11 ac 16-18 oed. Yng Nghymru ceir sawl math o ysgol uwchradd: Ysgolion dwyieithog Ysgolion Cymraeg Ysgolion Uwchradd Naturiol eu hiaith (e.e. bron pob ysgol yng Ngwynedd

                                               

System fesur

System a ddefnyddir i fesur, hynny yw i bennu maint gwrthrych neu ffenomen ffisegol, yw system fesur. Mae system fesur yn cynnwys unedau sefydlog a gaiff eu cymharu âr hyn a fesurir. Yn hanesyddol mae dau fath o system fesur: systemau esblygiadol a ddatblygodd trwyr arfer, megis y System Imperial Brydeinig; a systemau gynlluniedig, megis y System Ryngwladol o Unedau a ddefnyddir gan wyddonwyr ar mwyafrif o wledydd heddiw.

                                               

Peipen fwg

Peipen fwg ydyr beipen honno syn gwacáu nwyon a gynhyrchir fel arfer gan beiriant gyrru e.e. car, beic modur neu hyd yn oed stof i ffwrdd or defnyddiwr. Mewn llawer o beipiau mwg, ceir nwyon gwenwynig, chwilboeth. Gall y nwyon deithio drwy un or rhain: y pen silindr ar beipen fwg ei hun, uwchwefrydd, newidydd catalytig, athawelydd lleihau sŵn.

                                     

ⓘ Systemau

  • perfformio tasgiau cynhyrchiol ar gyfer defnyddwyr, meddalwedd system megis systemau gweithredu, sy n rhyngwynebu gyda chaledwedd i ddarparu r gwasanaethau
  • ddeall cysylltiadau rhyngwladol yn nhermau dadansoddi systemau Ystyrid grwpiau mewnwladol yn is - systemau a chaiff polisi tramor ei ffurfio yn erbyn amgylchedd
  • absoliwt o r cyfanswm o bleidleisiau. Mae r system felly yn cyferbynnu â systemau etholiadol eraill, megis y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, lle mae ymgeiswyr
  • damcaniaeth anhrefn yn gangen o fathemateg sy n canolbwyntio ar ymddygiad systemau dynamegol sy n hynod o sensitif i amodau cychwynnol. Mae anhrefn Chaos
  • neu rhifau a llythrennau i fynegi lleoliad. Ymysg systemau cyffredin mae hydred lledred, a systemau Cartesaidd megis UTM. Her ychwanegol yw mynegi uchder
  • cyddwysedig caled, sy n ymdrin â systemau yn y cyflwr solet fel crisialau, a mater cyddwysedig meddal, sy n ymdrin â ffiseg systemau megis proteinau a hylifau
  • daclau, ond gall y cysyniad cynnwys themâu ehangach hefyd, yn cynnwys systemau cyfundrefnau, a thechnegau. Eginyn erthygl sydd uchod am dechnoleg. Gallwch
  • i fyfyriwr ennill gradd academaidd yw addysg israddedig. Mewn nifer o systemau addysg, addysg israddedig yw addysg uwch hyd at lefel y radd baglor, ond
  • hawliau a dyletswyddau, rhwymedigaethau, y gyfraith, eiddo, grym, awdurdod, systemau gwleidyddol, a natur llywodraeth, yn enwedig ei phwrpas, ei swyddogaethau
  • Casgliad o systemau o organau ydy r corff dynol sydd wedi u cysylltu â i gilydd, yn sgwrsio a i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd. Mae r systemau hyn yn cynnwys: