Back

ⓘ Trychinebau naturiol - Digartrefedd, Wythnos Cymorth Cristnogol, Dystopia, Llifogydd, Tsunami Cefnfor India 2004, Kyuubi, Rhagfynegiad, Llyn Eigiau ..
                                               

Digartrefedd

Digartrefedd yw sefyllfa pan nad oes gan berson gartref oherwydd nad oes digon o gartrefi ar gael, neu ni allant fforddio prynu neu rentu cysgodfan rheolaidd, diogel ac addas.

                                               

Wythnos Cymorth Cristnogol

Ymgyrch flynyddol gan yr elusen Cymorth Cristnogol yw Wythnos Cymorth Cristnogol. Maen cael ei chynnal yn ystod ail wythnos mis Mai, pan fydd miloedd o wirfoddolwyr yn postio amlenni casglu coch i aelwydydd ledled y wlad. Feu cynhaliwyd bob blwyddyn ers 1957 a dathlodd y digwyddiad ei 50fed pen-blwydd yn 2007. Y flwyddyn bu Cymorth Cristnogol yn annog pobl i blannu coed i gefnogi ei waith tramor ar brosiectau newid yn yr hinsawdd. Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda 700 o sefydliadau lleol ar draws 50 o wledydd syn datblygu. Gan weithio gyda chymunedau tlawd, maen hyfforddi pobl i ddel ...

                                               

Dystopia

Dystopia neu amharadwys yw cymuned neu gymdeithas syn annymunol neun frawychus. Dawr gair dystopia or Groeg δυσ- "drwg" and τόπος "lle"; gall hefyd gael ei alw yn cacotopia neu wrth-iwtopia. Mae cymdeithadau dystopaidd yn ymddangos mewn nifer o weithiau celf, yn arbennig mewn straeon syn cael eu gosod yn y dyfodol. Enghraifft adnabyddus yn y Gymraeg yw Wythnos yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Ellis. Mae enghreifftiau enwog yn Saesneg yn cynnwys Nineteen Eighty-Four gan George Orwell a Brave New World gan Aldous Huxley. Mae dystopias yn aml yn cael eu nodweddu gan ddad-ddyneiddio, llywodra ...

                                               

Llifogydd

Ceir llifogydd neu llif pan mae dŵr yn gorlifor tir. Gellir defnyddio "llif" hefyd am symudiad dŵr neu hylif arall, er enghraiift llif afon, tra mae "llifogydd" yn cyfeirion benodol ar orlifo. Gellir cael llifogydd pan mae maint y dŵr mewn afon neu lyn yn mynd yn ormod iw gynnwys ynddo, ac yn gorlifor glannau. Mae hyn yn digwydd fel arfer o ganlyniad i law trwm. Mewn aber, gall cyfuniad o wynt cryf a llanw uchel achosi llifogydd. Gall llifogydd hefyd ddilyn digwyddiad arall, megis argae yn torri neu ddaeargryn. Ymhlith effeithiau llifogydd, ceir boddi pobl ac anifeiliaid, difrod i eiddo, h ...

                                               

Tsunami Cefnfor India 2004

Digwyddodd daeargryn a tsunami Cefnfor India 2004 am 07:58:53 yn amser lleol ymlaen 26 Rhagfyr, gydag uwchganolbwynt oddi ar arfordir gorllewinol gogledd Sumatra, Indonesia. Daeargryn megathrust tanfor a gofrestrodd faint o 9.1–9.3 Mw, gan gyrraedd dwyster Mercalli hyd at IX mewn rhai ardaloedd. Achosodd y daeargryn gan rwyg ar hyd y nam rhwng Plât Burma a Phlât India. Tyfodd cyfres o donnau tsunami enfawr hyd at 30 m 100 tr o uchder ar ôl mynd tuar tir, ar ôl cael eu creu gan y gweithgaredd seismig tanddwr ar y môr. Effeithiwyd yn ddifrifol ar gymunedau ar hyd arfordiroedd cyfagos Cefnfor ...

                                               

Kyuubi

Y Kyuubi ywr nawfed bwystfil cynffonnog yng nghyfres manga ac anime Naruto a Naruto Shippuden. Maer bwystfil yma wedii seilio o fewn Naruto Uzumaki, yn dilyn y ddigwyddiad deuddeg blwyddyn cyn lle y maer cyfres yn dechrau.

                                               

Rhagfynegiad

Yn gyffredinol, ar lafar gwlad, gall rhagfynegi olygu rhagweld digwyddiad arbennig megis diffyg ar yr haul; mewn mathemateg, fodd bynnag, maen ymwneud â thebygolrwydd, ai ddiffiniad yn fwy gwyddonol e.e. rhagfynegir tebygolrwydd ei bod am lawio ar ddiwrnod y Cadeirio yn yr Eisteddfod.

                                               

Llyn Eigiau

Llyn yw Llyn Eigiau ar ochr ddeheuol y Carneddau yn Eryri, gogledd Cymru. Maen gorwedd yn rhan isaf Cwm Eigiau rhwng Clogwyn yr Eira ir gogledd a Chraig Ffynnon ir de. Ar ei lan ogleddol mae clogwynni du a bygythiol Craig Eigiau yn codi bron i fil o droedfeddi i Glogwyn yr Eira. Maen bosibl fod enwr llyn yn dod o eigiau, ffurf luosog ar yr enw haig neu "haig o bysgod; shoal of fish ac yn cyfeirio at y pysgod ynddo. Posiblrwydd arall yw tarddiad o ail ystyr aig, sef "mintai o ryfelwyr". Ceir y ffurf Llynyga ar rai hen fapiau. Credir bod nifer fach o dorgoch Arctig yn byw yn y llyn fel y mae ...

                                               

Peter Hope Jones

Naturiaethwr o Gymro oedd Peter Hope Jones a ffigwr dylanwadol yn adaryddiaeth Cymreig. Cyfunodd Jones gysactrwydd y gwyddonydd gyda theimladrwydd y bardd. Cyfunodd rhyw fyfyrgarwch moesol ym manylion pob testun neu faes fu dan ei sylw gydai fydolwg holistig athronyddol. Dylanwadodd ar genedlaethau o naturiaethwyr yn gymaint trwy ei bersonoliaeth a thrwy ei waith. Meddyliai am eraill pob amser, ond dangosodd trwy ei bersonoliaeth atyniadol bregusrwydd fun ei herio trwy ei oes yn sgil iselder. Mae teyrnged iddo yn y Guardian, 29 Gorffennaf 2020. Efallai iddo ddod fymryn yn rhy hwyr, ond mor ...

                                               

Afiechyd a gludir gan fwyd

Mae afiechydon a gludir gan fwyd yn cynnwys unrhyw salwch sydd o ganlyniad i fwyd wedii ddifetha o fwyd wedii halogi, bacteria pathogenig, firysau, neu barasitiaid syn halogi bwyd, ynghyd â thocsinau megis madarch gwenwynig a gwahanol rywogaethau o ffa sydd heb eu berwi am o leiaf deg munud. Mae symptomaun amrywio yn dibynnu ar yr achos, a chânt eu disgrifio isod yn yr erthygl hon. Maer cyfnod datblygu yn amrywio o oriau hyd at ddyddiau, yn dibynnu ar yr achos a faint gafodd ei fwyta. Maer cyfnod datblygu yn dueddol o olygu nad yw pobl yn cysylltur symptomau âr eitem a gafodd ei fwyta, ac ...

                                               

Ffrwydriad Tunguska

Digwyddodd Ffrwydriad Tunguska ar 30 Mehefin 1908 am 07:14 y bore mewn ardal wledig anghyfanedd ger Afon Podkamennaya Tunguska yng ngogledd Siberia, Rwsia. Roedd rhywbeth wedi ffrwydro ryw dair milltir uwchben y tir gan achosi i 80 miliwn o goed ddisgyn dros 830 milltir sgwar. Roedd y ffrwydriad 1000 gwaith yn gryfach na bom Hiroshima a gafodd ei ollwng ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, a thua treuan o bŵer Tsar Bomba, yr arf niwcliar mwyaf pwerus erioed. Er bod meteor neu gomed wedi ffrwydro yn yr awyr yn hytrach na tharor llawr, maer digwyddiad hwn dal yn cael ei ddisgrifio fel trawiad. Galla ...

                                     

ⓘ Trychinebau naturiol

  • trychineb naturiol yn digwydd o ganlyniad i broses amgylcheddol ee tirlithriad, llifogydd, echdoriadau folcanig neu tsunami. Gall trychinebau fel hyn olygu
  • garcharorion heb gartref i ddychweld iddynt wedi iddynt gael eu rhyddhau Trychinebau naturiol Dadfeddiant gorfodol - men rhai gweldydd, mae pobl yn colli eu cartrefi
  • effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn eu paratoi ar gyfer bygythiad trychinebau naturiol Mae r sefydliadau lleol hyn - neu bartneriaid - hefyd yn gweithio
  • nodweddu gan ddad - ddyneiddio, llywodraethau sy n teyrnasu drwy ormes, trychinebau naturiol a nodweddion eraill sy n cael eu cysylltu â ddad - feiliad cataclysmig
  • Tân naturiol gwyllt ger Yarnell, Arizona, UDA, yw tân Yarnell, Arizona. Bu farw 19 o ddiffoddwyr tân. Cychwynnodd y tân ar 28 Mehefin 2013 gan fellten
  • Chwarae r ffeil gyfrwng Chwarae r ffeil gyfrwng Mae llifogydd yn digwydd yn naturiol ond wrth i fodau dynol byw mewn ardaloedd sy n fwy archolladwy, mae r
  • amcangyfrif o 227, 898 o bobl mewn 14 gwlad, gan ei wneud yn un o r trychinebau naturiol mwyaf marwol mewn hanes a gofnodwyd. Achosodd y canlyniadau uniongyrchol
  • ffenomenau tywydd megis gwynt, glaw, eira a niwl yn aml. Rydym yn profi trychinebau naturiol megis corwyntoedd, troellwyntoedd, a stormydd iâ yn llai aml. Mae r
  • naw gynffon. Dros y canrifoedd cafodd y Kyuubi enw drwg fel un o r trychinebau naturiol gwaethaf, gan ymddangos yn sydyn i ymosod ar lefydd lle roedd malais
  • Mae n anodd iawn rhagfynegi n gywir ar adegau e.e. twf poblogaeth, trychinebau naturiol fel daeargrynfeydd, pandemics neu swnamis. Mae eraill yn haws: cylchoedd
Tân Yarnell, Arizona
                                               

Tân Yarnell, Arizona

Tân naturiol gwyllt ger Yarnell, Arizona, UDA, yw tân Yarnell, Arizona. Bu farw 19 o ddiffoddwyr tân. Cychwynnodd y tân ar 28 Mehefin 2013 gan fellten.