Back

ⓘ Cymdeithas - Cymdeithas, Gwyddorau cymdeithas, Bêl-droed Cymru, Adeiladur Principality, Edward Llwyd, Lyfrau Ceredigion, Dinamo, Cymdeithas Chwaraeon, y Beibl ..
                                               

Cymdeithas

Grŵp o unigolion, sydd â diddordeb cyffredin ac o bosib diwylliant a sefydliadau tebyg, yw cymdeithas. Gall aelodau cymdeithas darddu o grwpiau ethnig gwahanol.

                                               

Gwyddorau cymdeithas

Astudiaethau syn ymwneud ag agweddau cymdeithasol a diwylliannol bodau dynol ywr gwyddorau cymdeithas. Perthnasau a chysylltiadau cymdeithasol rhwng unigolion a grwpiau yw canolbwynt y gwyddorau cymdeithas. Yn eu cwmpas mae anthropoleg ddiwylliannol a chymdeithasol, cymdeithaseg, seicoleg gymdeithasol, gwyddor gwleidyddiaeth, ac economeg. Yn aml cynhwysir hefyd daearyddiaeth gymdeithasol ac economaidd, agweddau cymdeithasol addysg, hanes, astudiaethau cymharol or gyfraith, a rheolaeth a busnes. Datblygodd y ddisgyblaeth hon yn sgil dyfodiad y dull gwyddonol yn ystod oes yr Oleuedigaeth. Yn ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw corff llywodraethol pêl-droed yng Nghymru. Mae CPDC yn aelod o FIFA, UEFA ar IFAB. Fei sefydlwyd yn 1876 syn golygu mair gymdeithas ywr drydedd hynaf yn y byd ar ôl Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a Chymdeithas Bêl-droed yr Alban. Mae hefyd yn un o bedair cymdeithas syn ffurfio Bwrdd y Gymdeithas Bêl-droed Rhyngwladol, syn gyfrifol am Reolaur Gêm, ar y cyd gyda Chymdeithas bêl-droed yr Alban, Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon a FIFA. Mae Cymdeithas Cymru, ynghyd âr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yr IFA, olynydd uniongyrchol y gymdeithas cyn ir ynys ymrannu y ...

                                               

Cymdeithas Adeiladur Principality

Cymdeithas adeiladu Gymreig yw Cymdeithas Adeiladur Principality, hefyd yn cael ei adnabod fel Y Principality, ai ganolfan yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Gydag asedau o £9bn y Principality ywr gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru ar chweched gymdeithas fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae Cymdeithas Adeiladur Principality yn gydfuddiannol, syn golygu ei fod yn berchen iw aelodau yn hytrach na chyfranddalwyr. Maen darparu gwasanaethau iw gleientiaid ar y we, dros y ffôn yn ogystal â drwy ganghennau stryd fawr. Maen aelod o Gymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu.

                                               

Cymdeithas Edward Llwyd

Cymdeithas i naturiaethwyr Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd. Sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, yn 1978. Maer gymdeithas wedii henwi ar ôl y naturiaethwr Edward Llwyd. Maen gweithredun gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. O ran trefniadau rhennir Cymrun dair rhan: Gogledd Orllewin, Gogledd Ddwyrain ar De. Maent yn cyhoeddi cylchgrawn achlysurol or enw Y Naturiaethwr.

                                               

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

Sefydlwyd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion yn 1954. Y rheolwr yw Dylan Williams. Maent yn arbenigo mewn argraffu llyfrau â diddordeb i Geredigion, a llyfrau plant yn y Gymraeg, gan gynnwys addasiadau o lyfrau mewn ieithoedd eraill a llyfrau gwreiddiol. Prynodd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion y cwmni Welsh Teldisc Ltd, tua 1974. Daeth Cymdeithas Lyfrau Ceredigion i ben yn 2009, pan brynwyd y wasg gan Wasg Gomer.

                                               

Dinamo (Cymdeithas Chwaraeon)

Mae Cymdeithas Chwaraeon Dynamo, hefyd Dinamo, yn gymdeithas chwaraeon a ffitrwydd a grewyd yn 1923 yn yr Undeb Sofietaidd. Ers 2016, Vladimir Strzhalkovskiy yw Cadeirydd Cymdeithas Dynamo.

                                               

Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

Mae Cymdeithas Ddawns Werin Cymru yn hyrwyddo dawnsio gwerin Cymreig, darparu cyrsiau hyfforddiant, trefnu gwyliau a chystadleuthau, cymell dawnsio cymdeithasol, cyfarwyddo a chynorthwyo eraill ar faterion yn ymwneud â dawnsio gwerin, cynhyrchu a chyhoeddi deunydd a chyfarpar addysgu syn ymwneud â dawnsio gwerin, parhau i ymchwilio yn y maes hwn. Mae ganddynt stondin yn Nhŷ Gwerin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn trefnu performiadau yn Nhŷ Gwerin ac ar lwyfanau eraill ar y maes. Newidiwyd yr enw i Gymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru ar un adeg ond, yna, newidiwyd yr enwn ôl i ...

                                               

Cymdeithas y Beibl

Cymdeithas anenwadol i gyflenwi copïau or Beibl trwyr byd yw Cymdeithas y Beibl, yr enw llawn yw Y Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor. Ffurfiwyd y gymdeithas yn Llundain ar 4 Mawrth 1804. Rhoddwyd y sbardun i greur gymdeithas pan gerddodd Mary Jones 25 milltir o Lanfihangel-y-pennant ir Bala i geisio prynu Beibl gan Thomas Charles. Nid oedd ganddo yr un yn weddill, ond o weld siom Mary, gwerthodd un oedd wedi ei addo i rywun arall iddi. Ar ymweliad a Llundain yn nechrau 1804, soniodd wrth nifer o gyfeillion am yr hanes, gan bwysleisior prinder o Feiblau Cymraeg. Ymhlith y rhai oedd ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Gweriniaeth Iwerddon

Cymdeithas Bêl-droed Gweriniaeth Iwerddon yn Saesneg, Football Association of Ireland yw corff llywodraethol pêl-droed yng Ngweriniaeth Iwerddon. Ni ddylid ei cham-gymryd am y Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon yr Irish Football Association sef, corff llywodraethol pêl-droed yng Ngogledd Iwerddon.

                                               

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: Canrif Gron

Llyfr syn ymwneud â hanes Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yw Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: Canrif Gron gan D. Roy Saer. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 04 Medi 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym yw cymdeithas Gymraeg Prifysgol Rhydychen. Cymdeithas Gymraeg yw hi, yn hytrach na Saesneg fel ei chwaer-gymdeithas, Cymdeithas y Mabinogi yng Nghaergrawnt.

                                               

Alcoholiaeth

Y cyflwr meddygol o fod yn gaeth neu gwbl ddibynnol ar alcohol yw alcoholiaeth. Fei nodweddir gan ddefnydd direolaeth neu orfodaeth obsesiynol i yfed alcohol er gwaethaf yr effeithiau negyddol ar iechyd, perthynas a safle cymdeithasol yr yfwr. Fel gyda chaethiwed i gyffuriau eraill, diffinir alcoholiaeth fel clefyd y gellir ei drin. Gelwir rhywun sydd yn y fath gyflwr yn alcoholydd neu alcoholig. Crewyd y term hwn gan Magnus Huss ym 1849 ond yn ystod y 1980au dechreuwyd defnyddior termau "camddefnyddio alcohol" a "dibyniaeth ar alcohol". Weithiau defnyddir y term dibyniaeth ar alcohol i fo ...

                                               

Cymdeithaseg

Astudiaeth cymdeithas a gweithredoedd cymdeithasol bodau dynol yw cymdeithaseg. Yn gyffredinol maen ymwneud â rheolau a phrosesau cymdeithasol syn cysylltu a gwahanu pobl nid yn unig fel unigolion, ond fel aelodau cymunedau, grwpiau, a sefydliadau, ac yn cynnwys astudiaeth o drefniadaeth a datblygiad bywyd cymdeithasol dynol. Mae ymchwil cymdeithasegol yn amrywio o ddadansoddiad cysylltiadau byrion rhwng unigolion dienw ar y stryd i astudiaeth prosesau cymdeithasol byd-eang. Maer rhan fwyaf o gymdeithaswyr yn gweithio mewn un arbenigedd neu fwy. Maer gair cymdeithaseg yn tarddu or olddodia ...

                                               

Diwylliant

Credoau, iaith, ymddygiadau, a holl ffordd o fyw grŵp benodol o bobl mewn cyfnod penodol o amser yw diwylliant. Maer cysyniad o ddiwylliant yn cynnwys traddodiadau ac arferion, crefydd a chred, seremonïau, gwyliau a dathliadau, technoleg a dyfeisiadau, a chelfyddydau. Ym maes anthropoleg gall y gair ddynodi grŵp o bobloedd syn rhannu nodweddion diwylliannol, megis iaith, arddulliau esthetaidd, crefydd a mytholeg, moddion byw, arferion economaidd, offer, arfau, serameg, pensaernïaeth, ac yn y blaen. Gall diwylliant gynnwys nifer o wahanol grwpiau ethnig ac yn berchen ar awdurdod canolog o n ...

                                               

Dyletswydd

Yr hyn a ofynnir neu a ddisgwylir gan rywun neu rywrai mewn cyd-destun moesol yw dyletswydd. Yn athroniaeth a moesoldeb mae dyletswydd yn cael ei ddiffinio fel "gweithred moesol a ddisgwylir neu a ofynnir". Maen un o brif destunau moeseg ac yn codi nifer o broblemau athronyddol a moesol sydd ag ymhlygiadau dwfn am ryddid a chyfrifoldebaur unigolyn ai ran mewn cymdeithas. Gallai dyletswydd ar unigolyn neu unigolion godi o ymrwymiad ffurfiol neu addewid. Gallai hefyd godi mewn canlyniad i ran yr unigolyn mewn perthynas arbennig, e.e. rhiant a phlentyn, gŵr a gwraig, meddyg a chlaf. Ond mae d ...

                                               

Gwleidyddiaeth

Trwy wleidyddiaeth mae grwpiau o bobl yn gwneud penderfyniadau syn effeithio ar cymunedau o bobl neu wlad gyfan. Defnyddir y term fel arfer i ddisgrifio ymddygiad o fewn llywodraethau gwladol, cynghorau a chyrff yn cynnwys sefydliadau: corfforedig, academaidd, a chrefyddol. Mae gwleidyddiaeth yn cynnwys cysylltiadau cymdeithasol syn ymwneud ag awdurdod neu bŵer ac yn cyfeirio at reoliad uned wleidyddol, ac ir dulliau a thactegau a ddefnyddir i ffurfio a chymhwyso polisi. Astudiaeth ymddygiad gwleidyddol yw gwyddor gwleidyddiaeth, ac maen archwilio caffaeliad a chymhwysiad pŵer. Mae meysydd ...

                                               

Lluosogaeth

Defnyddir y term Lluosogaeth, yn aml mewn sawl ffordd, mewn sawl maes a disgyblaeth: Mewn celfyddyd, defnyddir y term "lluosgedd gelfyddydol" weithiau i ddisgrifior celfyddydau cyfoes, lle na cheir "norm" Lluosogaeth wyddonol enw amgen: lluosogaeth fethodolegol, y farn fod rhaid wrth sawl esboniad ar rai ffenomenau mewn gwyddoniaeth i esbonio eu natur Lluosogedd economaidd, amrywiaeth mewn maint a mathau busnesau a diwydiannau o fewn yr un system economaidd Llusogaeth gosmig, y gred mewn bodolaeth nifer o fydoedd eraill syn gartref i fywyd allddaearol Un o ysgolion yr athronwyr Cyn-Socrata ...

                                               

Mudiad Arafu

                                               

Mudiad iaith

Mudiad, cymdeithas neu grŵp o bobl a sefydlwyd gydar prif fwriad o warchod a hyrwyddo iaith neilltuol ai diwylliant yw mudiad iaith. Gan amlaf maent yn ceisio amddiffyn ieithoedd lleiafrifol sydd dan fygythiad gan ieithoedd a diwylliannau mwy. Mae rhai mudiadau yn gweithredun wleidyddol trwy ymgyrchoedd a phrotestiadau tra bod eraill yn canolbwyntio ar weithgareddau diwyllianol, e.e. ym myd addysg.

                                               

Pobl

Grŵp o bersonau yw ystyr y gair pobl. Ym maes anthropoleg, grŵp cymdeithasol o fodau dynol syn rhannu nodweddion sydd yn aml yn bod y tu hwnt i ffiniau gwleidyddol yw pobl, syn debyg i hil, grŵp ethno-ieithyddol, grŵp ethnogrefyddol neu gasgliad o genhedloedd neu lwythau, er enghraifft y Celtiaid, y Slafiaid, ar Arabiaid.

                                     

ⓘ Cymdeithas

 • cyffredin ac o bosib diwylliant a sefydliadau tebyg, yw cymdeithas Gall aelodau cymdeithas darddu o grwpiau ethnig gwahanol. Chwarae r ffeil gyfrwng
 • dynol yw r gwyddorau cymdeithas Perthnasau a chysylltiadau cymdeithasol rhwng unigolion a grwpiau yw canolbwynt y gwyddorau cymdeithas Yn eu cwmpas mae
 • Cymdeithas Bêl - droed Cymru CPDC, Saesneg: Football Association of Wales, FAW yw corff llywodraethol pêl - droed yng Nghymru. Mae CPDC yn aelod o FIFA
 • Mudiad protest sy n ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith. Y cadeirydd presennol yw Mabli Siriol. Ers ei sefydlu mae r Gymdeithas wedi
 • Cymdeithas adeiladu Gymreig yw Cymdeithas Adeiladu r Principality Saesneg: Principality Building Society hefyd yn cael ei adnabod fel Y Principality
 • Cymdeithas i naturiaethwyr Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd. Sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, yn 1978. Mae r gymdeithas wedi i henwi ar ôl y
 • Sefydlwyd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion CLC yn 1954. Y rheolwr yw Dylan Williams. Maent yn arbenigo mewn argraffu llyfrau â diddordeb i Geredigion, a
 • Mae Cymdeithas Chwaraeon Dynamo, hefyd Dinamo, Rwseg ac Wcreineg: Динамо Belarwseg: Дынама, Jeorjieg: დინამო yn gymdeithas chwaraeon a ffitrwydd a grëwyd
 • Mae Cymdeithas Ddawns Werin Cymru weithiau Cymdeithas Dawns Werin Cymru yn hyrwyddo dawnsio gwerin Cymreig, darparu cyrsiau hyfforddiant, trefnu gwyliau
 • Cymdeithas anenwadol i gyflenwi copïau o r Beibl trwy r byd yw Cymdeithas y Beibl, yr enw llawn yw Y Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor Saesneg:
 • Cymdeithas Bêl - droed Gweriniaeth Iwerddon yn Saesneg, Football Association of Ireland FAI Irish: Cumann Peile na hÉireann yw corff llywodraethol pêl - droed
 • sy n ymwneud â hanes Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yw Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: Canrif Gron gan D. Roy Saer. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a