Back

ⓘ Cysyniadau - Cysyniad, Metaffiseg, Empiriaeth, Darlunydd, Dadansoddiad mathemategol, Pechod, Realaeth, athroniaeth, Ffenomen, Enwoliaeth, Geirfar Drydedd Reich ..
                                               

Cysyniad

Uned gwybyddol o ystyr - syniad haniaethol neu symbol meddyliol a ddiffinir weithiau fel "uned o wybodaeth", a greir gan unedau eraill syn gweithredu fel ei nodweddion, yw cysyniad. Gan amlaf cysylltir cysyniad gyda chynrychiolaeth mewn iaith neu symbolaeth megis ystyr unigol term. Ceir damcaniaethau mewn athroniaeth gyfoes syn ceisio esbonio natur cysyniadau. Cynigiar ddamcaniaeth gynrychioladol y meddwl fod cysyniadau yn gynrychioliadau meddyliol, tra bod damcaniaethau semantig o gysyniadau syn tarddu o wahaniaeth Frege rhwng cysyniad a gwrthrych yn credu eu bod yn wrthychau haniaethol. ...

                                               

Metaffiseg

Cangen o athroniaeth syn ymwneud ag egwyddorion sylfaenol yw metaffiseg. Ei nod yw cael gwybod am wir ystyr pethau au hanfod, ac felly maen astudio yn bennaf cysyniadau haniaethol, hynny yw pethau nad oes modd eu profin ddiriaethol.

                                               

Empiriaeth

Damcaniaeth athronyddol syn dibynnu ar brofiad fel ffynhonnell gwybodeth yw empiriaeth neu weithiau profiadaeth. Modd o resymu a posteriori ywr dull empiraidd syn dibynnu ar dystiolaeth a gaffaelir drwy arsylwi ac arbrofi. Cafodd yr athrawiaeth epistemolegol hon ei datblygu gan athronwyr o wledydd Prydain ac Iwerddon yn bennaf, gan gynnwys Locke, Berkeley a Hume, yn adwaith ir rhesymolwyr a honodd fodolaeth gwybodaeth a priori. Ir mwyafrif o empiryddion, mae profiad yn cynnwys ystyriaeth fewnol a meddyliau yn ogystal â phrofiad y synhwyrau. Mae empiriaeth yn gwadu bodolaeth syniadau greddf ...

                                               

Darlunydd

Arlunydd graffeg yw darlunydd syn arbenigo mewn gwella ac egluro ysgrifennu drwy greu portread gweledol syn cydfynd gyda chynnwys y testun. Gall pwrpas y darlunio amrywio, o egluro cysyniadau cymleth, neu egluro pethau syn anodd iw disgrifio mewn geiriau, neu er mwyn adloniant, megis cardiau cyfarch, neu gelf clawr neu tu mewn llyfr, cylchgrawn, neu ar gyfer hybysebu, megis poster. Maer rhan fwyaf o ddarlunwyr cyfoes yn ennill eu bywoliaeth drwy greu arlunwaith ar gyfer llyfrau plant, hysbyseb, papurau newydd a chylchgronau. Yn draddodiadol, darlunwyr syn defnyddio pin ac inc a brwsh aer s ...

                                               

Dadansoddiad mathemategol

Dadansoddi mathemategol ywr gangen o fathemateg syn dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, yr integru, differu, mesur, y gyfres anfeidraidd, a ffwythiannau dadansoddol. Yn aml, fe astudir y pynciau hyn yng nghyd-destyn rhifau real, rhifau cymhlyg, au ffwythiannau. Fodd bynnag, gellir hefyd eu diffinio yng nghyd-destyn unrhyw set o wrthrychau mathemategol sydd â diffiniad o agosatrwydd gofod topologaidd neu o bellter gofod metrig. Man cychwyn yr astudiaeth o ddadansoddi yw datblygiad trwyadl o galcwlws.

                                               

Pechod

Trosedd neu ddrygioni yw pechod. Gelwir rhywun sydd wedi pechu yn bechadur. Mae athroniaeth helaeth ar y testun, ac maer syniad wedi treiddio i athroniaeth seciwlar hefyd. Mae cysyniadau fel euogrwydd a bai ynghlwm wrth seicoleg pechod. Yn y traddodiad Cristnogol bwyta ffrwyth Pren y Bywyd yng Ngardd Eden gan Adda ac Efa oedd y Pechod Gwreiddiol.

                                               

Realaeth (athroniaeth)

Athroniaeth yw realaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real syn annibynnol ar ganfyddiad dynol. Fei chyferbynnir ag enwoliaeth, yr athrawiaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt.

                                               

Ffenomen

Yn athroniaeth, gwrthrych canfyddiad yw ffenomen, weithiau gorddangos neu synolygfa, hynny yw peth a ymddengys ac syn destun profiad y synhwyrau. Cyferbynnir ffenomenau âr cysyniadau haniaethol ac ati a ddeallir drwyr meddwl yn unig.

                                               

Enwoliaeth

Athroniaeth yw enwoliaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt. Fei chyferbynnir â realaeth, yr athrawiaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real. Enwoliaeth oedd un o brif bynciau trafod yr ysgolwyr yn yr Oesoedd Canol, ac yn athrawiaeth a arddelid gan feddylwyr megis William o Ockham. Maen berthnasol i fateroliaeth ac empiriaeth fel ei gilydd ac felly o bwys i athronwyr hyd heddiw.

                                               

Geirfar Drydedd Reich

Kristallnacht – "Noson y Gwydr Toredig", ymgyrch braw yn erbyn yr Iddewon ar draws yr Almaen ar 10 Tachwedd, 1938 Kraft durch Freude KdF – "Cryfder drwy Lawenydd"; mudiad gan y lywodraeth i roi cyfleoedd hamdden rhad ir gweithwyr

                                               

Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er nad yw cysyniadau haniaethol o reidrwydd yn ymddangos fel delweddau. Ystyria nifer o athronwyr syniadau fel rhan allweddol o gategori ontolegol o fod. Ystyrir y gallu i greu a deall ystyr syniadau yn rhan allweddol syn diffinio bodau dynol. Yn ei ystyr boblogaidd, cwyd syniad mewn modd sydyn, digymell, heb hyd yn oed feddwl neu fewnsyllu, er enghr ...

                                               

Set (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrth eu hystyried ar wahân, ond pan gânt eu hystyried ar y cyd, mewn grŵp, maent yn ffurfio set sengl o dri, a gaiff ei sgwennu fel {2.4.6}. Maer cysyniad o set yn un o feysydd craidd mathemateg. Fei datblygwyd ar ddiwedd y 19g ac mae theori set, bellach, yn rhan anhepgor o fathemateg. Yn y byd addysg, addysgir pynciau elfennol y theori set megis diagramau Venn yn y blynyddoedd cynnar, tra bod cysyniadau mwy cymhleth yn cael eu haddysgu fel rhan o radd ...

                                               

Gwrthrych haniaethol

Gwrthrych na sydd yn bodoli mewn unrhyw amser neu fan penodol ydy gwrthrych haniaethol, ond yn hytrach maen bodoli mewn math o beth. Mewn athroniaeth, mae a yw gwrthrych yn haniaethol neun ddiriaethol yn bwysig.

                                     

ⓘ Cysyniadau

 • athroniaeth gyfoes sy n ceisio esbonio natur cysyniadau Cynigia r ddamcaniaeth gynrychioladol y meddwl fod cysyniadau yn gynrychioliadau meddyliol, tra bod
 • gwybod am wir ystyr pethau a u hanfod, ac felly mae n astudio yn bennaf cysyniadau haniaethol, hynny yw pethau nad oes modd eu profi n ddiriaethol. metaffiseg
 • empiraidd ystyr, mae ystyron i eiriau dim ond i r graddau maent yn cyfleu cysyniadau Ymdrecha r empiryddion i osod gwybodaeth a posteriori yn sail i r holl
 • cydfynd gyda chynnwys y testun. Gall pwrpas y darlunio amrywio, o egluro cysyniadau cymleth, neu egluro pethau sy n anodd i w disgrifio mewn geiriau, neu
 • Dadansoddi mathemategol yw r gangen o fathemateg sy n dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, yr integru, differu
 • testun, ac mae r syniad wedi treiddio i athroniaeth seciwlar hefyd. Mae cysyniadau fel euogrwydd a bai ynghlwm wrth seicoleg pechod. Yn y traddodiad Cristnogol
 • chyferbynnir ag enwoliaeth, yr athrawiaeth sy n dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti sy n cyfateb iddynt. Eginyn erthygl
 • ymddengys ac sy n destun profiad y synhwyrau. Cyferbynnir ffenomenau â r cysyniadau haniaethol ac ati a ddeallir drwy r meddwl yn unig. Ffenomenoleg ffenomen
 • Athroniaeth sy n pwysleisio iaith a rhesymeg wrth ddadansoddi cysyniadau yw athroniaeth ddadansoddol. Gall y term gyfeirio n fwy penodol at fudiad amlwg
 • Athroniaeth yw enwoliaeth sy n dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti sy n cyfateb iddynt. Fe i chyferbynnir â realaeth
 • Dyma restr o eiriau, termau, cysyniadau ac arwyddeiriau a ddefnyddwyd yn ystod y Drydedd Reich. Endlösung der Judenfrage - ateb terfynol cwestiwn yr Iddweon