Back

ⓘ Gwybodaeth - Technoleg gwybodaeth, Rhyddid gwybodaeth, Gwyddor gwybodaeth, Llythrennedd gwybodaeth, Entropi gwybodaeth, Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus ..
                                               

Technoleg gwybodaeth

Yr astudiaeth o wybodaeth ynghyd ai storio ai drin ai drafod ydy Technoleg Gwybodaeth, sydd wedi datblygun sydyn dros yr ugain mlynedd diwethaf oherwydd y cyfrifiadur. Mae Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth America yn ei ddiffinio fel: the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware. Defnyddir y term Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu hefyd ac mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol a pheirianeg gyfrifiadurol yn faesydd oddi fewn ir pwnc.

                                               

Rhyddid gwybodaeth

Mae rhyddid gwybodaeth yn cyfeirio at ddiogelwch yr hawl i ryddid mynegiant o ran y rhyngrwyd a thechnoleg gwybodaeth. Mae rhyddid gwybodaeth hefyd yn ymwneud â sensoriaeth yng nghyd-destun technoleg gwybodaeth, h.y. y gallu i gyrchu cynnwys y we heb sensoriaeth neu gyfyngiadau. Mae rhyddid gwybodaeth yn ehangiad or rhyddid i lefaru, hawl dynol sylfaenol cydnabyddedig yng nghyfraith ryngwladol, sydd heddiw yn cael ei ddeall yn gyffredinol fel rhyddid mynegiant mewn unrhyw gyfrwng; ar lafar, yn ysgrifenedig, trwyr rhyngrwyd neu drwy ffurf gelf. Golyga hyn fod diogelwch y rhyddid i lefaru fe ...

                                               

Gwyddor gwybodaeth

Disgyblaeth academaidd a maes rhyngddisgyblaethol syn ymwneud â chynhyrchiad, casgliad, trefniadaeth, storfa, adalwad, a lledaeniad gwybodaeth cofnodedig yw gwyddor gwybodaeth. Maen astudio cymhwysiad a defnydd gwybodaeth o fewn cyfundrefnau, ar rhyngweithiad rhwng pobl, cyfundrefnau, a systemau gwybodaeth. Yn aml, astudir gwyddor gwybodaeth fel cangen o gyfrifiadureg neu wybodeg ac mae ganddo berthynas agos âr gwyddorau cymdeithas a gwybyddol. Mae gwyddor gwybodaeth yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth problemau yn gyntaf, ac yna cymhwyso technoleg gwybodaeth neu dechnolegau eraill fel bor a ...

                                               

Llythrennedd gwybodaeth

Mae llythrennedd gwybodaeth wedii ddisgrifio fel y gallu i wybod pa bryd y mae angen gwybodaeth, ac iw hadnabod, ei lleoli, ei gwerthuso, ai defnyddion effeithiol. Mae diffiniadau eraill yn cynnwys elfennau o gloriannu, cwestiynu a deall neun ymgorffori cymwyseddau y dylai dinesydd gwybodus mewn cymdeithas wybodaeth eu meddu er mwyn cyfranogin ddeallus fel aelod or gymdeithas honno.Yn 1974 y defnyddiwyd y term llythrennedd gwybodaeth gyntaf mewn print, a hynny yn Saesneg mewn adroddiad a ysgrifennwyd Paul G. Zurkowski ar ran Comisiwn Cenedlaethol ar Lyfrgelloedd a Gwyddor Gwybodaeth yn yr ...

                                               

Entropi gwybodaeth

Mewn damcaniaeth gwybodaeth, mesur or ansicrwydd a gysylltir â hapnewidyn yw entropi gwybodaeth. Gellir dehonglir entropi hwn fel yr hyd neges cyfartalog lleiaf posib mewn didau syn cyfleu allbwn yr hapnewidyn. Cynrychiola hyn derfan mathemategol ar y cywasgiad di-golled gorau posib o ddata: lleiafswm y nifer o ddidau a ellir eu danfon i gyfathrebu neges ydyw. Yn gyfwerth, gellir ei ystyried yn fesur or wybodaeth gyfartalog maer derbynydd yn ei golli wrth beidio gwybod gwerth yr hapnewidyn. Cyflwynwyd y cysyniad gan Claude E. Shannon yn ei bapur "A Mathematical Theory of Communication" a g ...

                                               

Cymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristnogol

Cymdeithas elusennol a chenhadol Gristnogol a sefydlwyd yn Llundain yn y flwyddyn 1699 oedd y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristnogol. Cafodd ddylanwad sylweddol ar dwf addysg Gymraeg ir cyffredin yng Nghymru yn negawdau cyntaf y 18g ac ar addysg yn Lloegr hefyd trwy sefydlu rhwydwaith o ysgolion. Bwriad arall yr SPCK oedd lledaenur Efengyl Gristnogol mewn gwledydd tramor. Er iddi gael ei sefydlu yn Lloegr, yr oedd gan y Gymdeithas gysylltiadau agos â Chymru or cychwyn cyntaf. Gŵr or Trallwng oedd y sefydlydd, y Dr Thomas Bray ac roedd dau or pedwar lleygwr ai cynorthwyodd yn Gymry, sef ...

                                               

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Y corff syn gyfrifol am weithrediad Llyfrfa Ei Mawrhydi a gwasanaethau gwybodaeth gyhoeddus y Deyrnas Unedig yw Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus neu OPSI. Mae OPSI yn rhan or Archifau Cenedlaethol ac yn gyfrifol am hawlfraint y Goron.

                                               

CIA

Asiantaeth sydd yn gyfrifol am gasglu a dadansoddi cudd-wybodaeth dramor ar gyfer llywodraeth ffederal Unol Daleithiau America ywr CIA. Cesglir gwybodaeth ledled y byd, yn bennaf drwy ddefnyddio cudd-wybodaeth ddynol, a chaiff ei phrosesu ai dadansoddi gan arbenigwyr y CIA yn ei bencadlys yn Langley, Virginia, ger y brifddinas Washington, D.C., ac mewn adrannau ar draws yr Unol Daleithiau ar byd. Y CIA yw un o brif gyrff "y Gymuned Gudd-wybodaeth" Americanaidd, ac felly maen adrodd ir Cyfarwyddwr dros Gudd-wybodaeth Genedlaethol ac yn canolbwytio yn bennaf ar ddarparu gwybodaeth ir Arlywyd ...

                                               

Epistemoleg

Y gangen o athroniaeth syn ymwneud a natur gwybodaeth, at berthynas rhwng gwybodaeth a gwirionedd yw epistemoleg, epistemeg neu gwybodeg. Maen delio â chwestiynau fel "Beth yw gwybodaeth?", "Sut mae cael gwybodaeth?", a "Beth mae pobl yn ei wybod?" Er enghraifft, yn un o ddialogau Platon, Theaetetus, mae Socrates yn ystyried nifer o syniadau ynghylch natur gwybodaeth. Yr olaf yw fod gwybodaeth yn gred wir y gellir rhoi cyfrif amdani; hynny yw, i feddu gwybodaeth, maen rhaid i berson nid yn unig gredu rhywbeth syn wir ond hefyd feddu ar reswm da dros gredu hynny.

                                               

Addysg

                                               

Y Cylch-grawn Cynmraeg neu Drysorfa Gwybodaeth

Cylchgrawn a gyhoeddwyd am gyfnod byr yn 1793-1794 oedd Y Cylch-grawn Cynmraeg neu Drysorfa Gwybodaeth. Er mai dim ond pum rhifyn or chwarterolyn a ddaeth allan, maen garreg filltir bwysig yn hanes y wasg Gymraeg. Ei olygydd oedd y radicalydd Morgan John Rhys. Cofnodir y gair "cylchgrawn" cylch-grawn ei hun am y tro cyntaf yng ngeiriadur Saesneg-Cymraeg John Walters, yr English-Welsh Dictionary 1770-1794. Maen un or lluos-eiriau newydd a fathwyd gan yr ieithydd hynod William Owen Pughe. Cyfranodd Pughe ei hun sawl erthygl ir cylchgrawn newydd, gan arbrofi ai orgraff arbrofol newydd; cwynai ...

                                               

PubMed

Mae PubMed yn beiriant chwilio am ddim sydd yn ddefnyddio cronfa ddata MEDLINE o gyfeiriadau a chrynodebau ar y gwyddorau bywyd a phynciau biofeddygol yn bennaf. Mae Llyfrgell Genedlaethol Meddygaeth yr Unol Daleithiau yn y Sefydliad Iechyd Cenedlaethol yn cynnal y gronfa ddata fel rhan o system adfer gwybodaeth Entrez. Mae PubMed identifier, neu PMID yn rhif unigryw er mwyn adnabod cofnodion o PubMed o fewn Wicipedia.

                                               

BarCamp

Rhwydwaith rhyngwladol o gynadleddau yw BarCamp. Cymerant ffurf gweithdai syn agored i bawb, ble maer cynnwys yn cael ei ddarparu gan y mynychwyr i gyd. Roedd y BarCamp cyntaf yn canolbwyntio ar raglenni ir we a thechnoleg ffynhonnell agored. Maer fformat wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer amryw o bynciau eraill, megis trafnidiaeth gyhoeddus, gofal iechyd, a gweithgarwch gwleidyddol.

                                               

Cyfathrebu

Math o gyfathrach gymdeithasol lle rhennir gwybodaeth yw cyfathrebu. Gwneir llawer o gyfathrebu trwy gyfrwng iaith, boed hynny ar lafar neun ysgrifenedig. Defnyddir sawl dyfais i hwyluso cyfathrebu dros bellter, enghreifftiau ywr rhyngrwyd a ffôn symudol. Daeth y gair i fodolaeth yn y 50 mlynedd olaf.

                                               

Gwyddoniadur

Ysgrifennwyd cyfrolau gwyddoniadurol gan rai o awduron Groeg yr Henfyd, megis Aristoteles, a Plinius. Un o brif ganolfannau i weithgarwch or fath oedd Llyfrgell enwog Alecsandria yn Yr Aifft. Yn ystod yr Oesoedd Canol, datblygwyd y dull gwyddonol ar arfer o nodi ffynonellau gan ysgolheigion Mwslemaidd, a chynhyrchwyd sawl cyfrol gynhwysfawr. Ymysg y rhai mwyaf nodedig mae gwaith Abu Bakr al-Razi ar wyddoniaeth, 270 llyfr Al-Kindi, gwyddoniadur meddygol Ibn Sina, a chyfrolau hanes y Ashari, al-Tabri, al-Masudi, ac eraill. Ysgrifenodd Cassiodorus c.490 - c.580 wyddoniadur ar ddysg ar Saith C ...

                                               

Ymchwil

Chwilio am wybodaeth er mwyn darganfod ffeithiau, i ddatrys problemau, i brofi syniadau, neu i ddatblygu damcaniaethau yw ymchwil, gan amlaf gan ddefnyddior dull gwyddonol.

                                     

ⓘ Gwybodaeth

  • Gallai Gwybodaeth gyfeirio at: Gwybodaeth epistemoleg knowledge Gwybodeg Informatics Gwyddor gwybodaeth Information science Technoleg gwybodaeth Theori
  • Technoleg Gwybodaeth sydd wedi datblygu n sydyn dros yr ugain mlynedd diwethaf oherwydd y cyfrifiadur. Mae Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth America yn
  • Mae rhyddid gwybodaeth yn cyfeirio at ddiogelwch yr hawl i ryddid mynegiant o ran y rhyngrwyd a thechnoleg gwybodaeth Mae rhyddid gwybodaeth hefyd yn ymwneud
  • storfa, adalwad, a lledaeniad gwybodaeth cofnodedig yw gwyddor gwybodaeth Mae n astudio cymhwysiad a defnydd gwybodaeth o fewn cyfundrefnau, a r rhyngweithiad
  • grŵp yw gwybodaeth Epistemoleg yw astudiaeth gwybodaeth Data Deallusrwydd Gwybodaeth Gwybyddiaeth Gwyddor gwybodaeth Hysbyseg Termau: gwybodaeth Y Coleg
  • Mae llythrennedd gwybodaeth wedi i ddisgrifio fel y gallu i wybod pa bryd y mae angen gwybodaeth ac i w hadnabod, ei lleoli, ei gwerthuso, a i defnyddio n
  • Mewn damcaniaeth gwybodaeth mesur o r ansicrwydd a gysylltir â hapnewidyn yw entropi gwybodaeth Gellir dehongli r entropi hwn fel yr hyd neges cyfartalog
  • a sefydlwyd yn Llundain yn y flwyddyn 1699 oedd y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristnogol Saesneg: Society for the Promotion of Christian Knowledge
  • Majesty s Stationery Office, HMSO a gwasanaethau gwybodaeth gyhoeddus y Deyrnas Unedig yw Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus Saesneg: Office of Public
  • Saesneg: Central Intelligence Agency, yn Gymraeg Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog Cesglir gwybodaeth ledled y byd, yn bennaf drwy ddefnyddio cudd - wybodaeth