Back

ⓘ Gwybyddiaeth - Gwybyddiaeth, gymdeithasol, Gwybodaeth, epistemoleg, Geirfa seicoleg, Biocemeg, Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, CBT, Ymwybyddiaeth ..
                                               

Gwybyddiaeth

Term gwyddonol am "broses y meddwl" yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywiar defnydd or term mewn meysydd gwahanol; er enghraifft yn seicoleg a gwyddoniaeth gwybyddol, cyfeiria gan amlaf at swyddogaethau seicolegol unigolyn wrth brosesu gwybodaeth. Caiff ei ddefnyddio hefyd fel elfen o seicoleg gymdeithasol a elwir gwybyddiaeth gymdeithasol er mwyn esbonio agweddau, priodoliad a deinameg grŵp.

                                               

Gwybyddiaeth gymdeithasol

Amgodio, storio, adalw a phrosesu gwybodaeth syn ymwneud â chydryw, neu aelodau or un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg gymdeithasol ller astudiwyd y prosesau hyn yn unol â dulliau seicoleg gwybyddol a damcaniaeth prosesu gwybodaeth. Fodd bynnag, defnyddir y term bellach ym meysydd seicoleg a niwrowyddoniaeth wybyddol. Er enghraifft, fei ddefnyddir i gyfeirio at wahanol alluoedd cymdeithasol a effeithir gan awtistiaeth. ac anhwylderau eraill. Gyda niwrowyddoniaeth gwybyddol, astudir sylfe ...

                                               

Gwybodaeth (epistemoleg)

                                               

Geirfa seicoleg

                                               

Gwybodaeth

Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth. Un gair sydd yn y Gymraeg, lle ceir information a knowledge yn y Saesneg. Gallai Gwybodaeth gyfeirio at: Gwyddor gwybodaeth Information science Gwybodaeth epistemoleg knowledge Technoleg gwybodaeth Gwybodeg Informatics Theori gwybodaeth Information theory

                                               

Biocemeg

Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, asidau niwcleig, lipidau, au ymadweithiau. Maer prosesau biocemegol hyn yn cynnwys rheoli gwybodaeth drwy signalu a thrwy reoli llif yr egni drwy fetabolaeth, ac yn gyfrifol am fywyd yr organebau a chyfoeth yr amrywiaeth bywyd ar y Ddaear. Yn ystod degawd olar 20g, gwelwyd twf aruthrol yn y maes hwn, a gwelwyd biocemeg yn datblygu o fewn pob adran o wyddorau gwybyddiaeth life sciences: botaneg, meddygaeth, geneteg ayb, a phob un yn ...

                                               

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ac ymddwyn. Fel arfer caiff ei ddefnyddio i drin unigolyn sy’n dioddef o bryder ac iselder. Hefyd gall CBT fod o ddefnydd ar gyfer problemau iechyd meddwl a chorfforol eraill. Mae CBT yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng eich meddyliau gwybyddiaeth, ymddygiad a theimladau. Maen dysgu unigolion sut i adnabod a mynd i’r afael â’u problemau yn y fan a’r lle, yn hytrach nag yn y gorffennol. Mae’n destun astudiaethau helaeth, ac mae tystiolaeth ei fod yn gweithio, yn enwed ...

                                               

Myfyrdod Bwdhaidd

Modd o fyfyrdod crefyddol a ddefnyddir ym Mwdhaeth i geisio cyrraedd rhyddid ysbrydol nirfana yw myfyrdod Bwdhaidd. Gelwir y gwrthrych sylw yn kammatthana. Ceir pedwar cam Sansgrit: dhyana, Pali: jhana syn nodir daith o sylwr unigolyn or byd synhwyraidd allanol ir cyflwr o fewndroad: Cael gwared â llawenydd, gan adael meddwl tawel. Datgysylltiad or byd allanol ac ymwybyddiaeth o lawenydd a thawelwch meddwl. Astudrwydd, gan ffrwyno ymresymiad ac archwiliad. Cael gwared âr meddwl tawel hefyd, gan hebrwng cyflwr o wastadrwydd meddwl ac hunanfeddiant pur. Dilynir y pedwar cam hyn gan bedwar ym ...

                                               

Ymwybyddiaeth

Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwybyddiaeth, sentience, ar gallu i ganfod perthynas rhwng chi eich hun ach amgylchedd. Mae hefyd wedi cael ei ddiffinio o safbwynt mwy biolegol ac achosol, fel y weithred o fodylu ymdrechion ystyriaethol a chyfrifiannol yn ymreolaethol, fel afer gydar bwriad o gael, o ddargadw, neu i uchafu paramedrau penodol. Gall ymwybyddiaeth ymwneud â syniadau, synhwyriadau, canfyddiadau, tymherau, emosiynau, breuddwydiau, ac bod yn ymwybodol am eich hunan, ond n ...

                                               

Ieithyddiaeth

Yr astudiaeth wyddonol o iaith yw’r Ieithyddiaeth. Cynhwysar ddisgyblaeth yn bennaf ymchwil strwythur ac ystyr ieithyddol. Gelwir yr ail faes ymchwil yn semanteg; gramadeg ywr enw a roddir ar ymchwil strwythur ieithyddol, ac fe gynhwysa dri is-faes, sef morffoleg, cystrawen, a ffonoleg. Astudiaeth berthnasol ir olaf, yn ymwneud â phriodweddau ffisegol seiniau llafar, yw seineg. Fe elwir unigolyn a wna ymchwil ieithyddol yn ieithydd. Mae ieithyddiaeth, fel pob cangen o wyddoniaeth, yn faes rhyngddisgyblaethol; fe dynna ar waith mewn meysydd megis seicoleg, gwybodeg, cyfrifiadureg, athroniae ...

                                               

Seicoleg

Seicoleg ywr astudiaeth or meddwl, ddamweni yn rhannol o astudiaeth ymddygiad. Sefydlwyd yn ddull wyddonol, mae gan seicoleg y cyferchnod uniongyrchol o ddeall unigolion a chyrchfanau trwy sefydlu egwyddorion cyffredinol ac ymchwilio achosion penodol, ac yn eithafol mae sicoleg yn amcanu i llesio cymdeithas. Yn y maes yma, elwir ymarferydd proffesiynol neu ymchwilidd yn seicolegydd, ac gallynt chael ei ddosbarthu fel gwyddonydd cymdethasol, gwyddonydd ymddygiadol, neu gwyddonydd gwybyddol. Cesiau seicolegwyr deall rhan fwythiannau meddyliol mewn ymddygiad unigonol a cymdeithasol, tra hefyd ...

                                               

Ganglion

Clwstwr o gelloedd nerfol ywr ganglia neu grŵp o gelloedd cyrff nerfol sydd wediu lleoli yn y system nerfol awtonomig ar system synhwyraidd. Maer ganglia yn lletya celloedd cyrff nerfau afferol a nerfau echddygol. Mae pseudoganglion yn edrych fel ganglia, ond mae ganddo ffibrau nerf yn unig ac nid oes ganddo gyrff celloedd nerfol.

                                               

Canfyddiad

Trefnu, cydnabod, a dehongli gwybodaeth synhwyraidd er mwyn cynrychioli a deall ein hamgylchedd yw canfyddiad. Proses ffisiolegol yw canfyddiad yn y bôn, ond mae ganddo oblygiadau pwysig i athroniaeth a seicoleg. Wrth ganfod yr amgylchedd, rydym yn dewis, trefnu, dehongli, ac weithiaun camlunior symbylyddion on cwmpas. Trawsnewidir y wybodaeth synhwyraidd yn actifedd nerfgelloedd a drosglwyddir ir ymennydd iw brosesu. Felly, nid ywr byd go iawn o reidrwydd yn unfath âr byd rydym yn ei ganfod. Awgrymodd Hermann von Helmholtz taw proses bur wybyddol yw canfyddiad syn gwneud casgliadau ar sai ...

                                               

Pareidolia

Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol ble maer meddwl yn ymateb i stimulus, delwedd neu sain fel arfer, trwy ganfod patrwm cyfarwydd er nad ywn bodoli mewn gwirionedd. Enghreifftiau cyffredin yw delweddau ymddangosiadol o anifeiliaid, wynebau, neu wrthrychau mewn ffurfiannau cwmwl, y Dyn yn y Lleuad, tybiedig, Hen Wr y Lleuad, Cwningen y Lleuad, negeseuon cudd o fewn i gerddoriaeth sydd wedii recordio ac yn cael ei chwarae am yn ôl neu a gyflymder cynt neu arafach nag arfer, a chlywed lleisiau mewn synau annisgwyl fel sŵn tymherwr neu ffan.

                                     

ⓘ Gwybyddiaeth

  • Term gwyddonol am broses y meddwl yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywia r defnydd o r term
  • aelodau o r un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg
  • Epistemoleg yw astudiaeth gwybodaeth. Data Deallusrwydd Gwybodaeth Gwybyddiaeth Gwyddor gwybodaeth Hysbyseg Termau: gwybodaeth. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • canfyddiad cwnsela cyflyru dibyniaeth ffobia gorbryder gwybyddiaeth iselder ysbryd isymwybod paraffilia personoliaeth rhithdyb seicdreiddiad seicosis seicotherapi
  • Cudd - wybodaeth Deallusrwydd artiffisial Entropi gwybodaeth Epistemoleg Gwybyddiaeth gymdeithasol Rhyddid gwybodaeth Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
  • maes hwn, a gwelwyd biocemeg yn datblygu o fewn pob adran o wyddorau gwybyddiaeth life sciences botaneg, meddygaeth, geneteg ayb, a phob un yn ymwchwilio n
  • eraill. Mae CBT yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng eich meddyliau gwybyddiaeth ymddygiad a theimladau. Mae n dysgu unigolion sut i adnabod a mynd
  • samapatti: Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gofod. Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gwybyddiaeth Myfyrio ar afrealrwydd pethau diddymder Ymwybyddiaeth o afrealrwydd
  • Mae Julian Jaynes wedi pwysleisio nad yw ymwybyddiaeth yr un peth a gwybyddiaeth a dylid gael ei wahaniaethu yn llym. . Y cangymeriad mwyaf cyffredin
  • ieithyddol wedi eu hamgodio yn yr ymennydd cred eraill mai cynnyrch gwybyddiaeth gyffredinol ddynol yw iaith. Cytunir serch hynny nad oes gwahaniaethau